male logo2

DSC05093_2

galeria zdjęć ->

 PARAFIALNE OGNISKO WYCHOWAWCZE
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

m torunWytyczne w zakresie form promocji 2

Inicjatywa powstania Ogniska

Ognisko Wychowawcze zostało założone przez Parafię p.w. Miłosierdzia Bożego i św. S. Faustyny w Toruniu 1 września 1998 roku, wpisując się do ewidencji placówek niepublicznych ówczesnego Kuratora Oświaty w Toruniu. Decyzją Prezydenta Miasta Torunia otrzymało zezwolenie prowadzenia swojej działalności na czas nieokreślony. Zlokalizowane jest w pomieszczeniach Ośrodka Parafialnego „Samarytanin”. W okresie roku szkolnego pracuje od poniedziałkudo piątku w godzinach od 14.00 do 18.00, a podczas wakacji i ferii szkolnych w odpowiednio dostosowanym czasie i miejscu.
Placówka organizuje dla 50-osobowej grupy dzieci i młodzieży szkolnej czynności opiekuńczo-wychowawcze, dydaktyczne, edukacyjne, sportowo-rekreacyjne, turystyczne, socjoterapeutyczne i profilaktyczne. Wszyscy uczestnicy zajęć i zabaw otrzymują codziennie posiłek, są też objęci ubezpieczeniem NNW.
Uczestnictwo dzieci i młodzieży w zajęciach jest całkowicie nieodpłatne i odbywa się za pisemną zgodą rodziców.
Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej placówka posiada Statut i Regulamin organizacyjny zaopiniowany przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu oraz zatwierdzony przez księdza Proboszcza Parafii p.w. Miłosierdzia Bożego i Św. Siostry Faustyny w Toruniu – dokumenty określają cele, zadania, organizację pracy oraz specyfikę i zakres działań.

Działania podejmowane przez placówkę obejmują:
• tworzenie zaplecza do zajęć edukacyjnych przez gromadzenie pomocy dydaktycznych, zakup wydawnictw szkolnych i encyklopedycznych, słowników, lektur, edukacyjnych programów komputerowych;
• zaopatrywanie dzieci i młodzieży w zeszyty, materiały i przybory szkolne na miarę stwierdzonych potrzeb;
• przygotowywanie paczek żywnościowych z okazji świąt;
• udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy w nauce podczas odrabiania zadań domowych i wykonywania projektów szkolnych, szczególnie z języka angielskiego i matematyki;
• organizowanie i prowadzenie, przez kadrę pedagogiczną placówki warsztatów socjoterapeutycznych profilaktycznych, psychoterapeutycznych;
• prowadzenie warsztatów edukacyjno-muzycznych które realizuje siostra Maria Faustyna ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia;
• prowadzenie zajęć komputerowych z wykorzystaniem Internetu;
• tworzenie kół zainteresowań i warsztatów artystyczno-technicznych, fotograficznych;
• organizowanie zabaw i gier świetlicowych, konkursów rozwijających zainteresowania;
• prowadzenie zajęć teatralnych, inscenizacji, występów scenicznych,
• wdrażanie różnych form spędzania czasu wolnego od zajęć szkolnych podczas letnich i zimowych ferii poprzez:
– wycieczki autokarowe po Polsce,
– turystykę pieszą i spacery po Toruniu i najbliższej okolicy;
– zajęcia sportowo-rekreacyjne z pobytem na basenie, w kręgielni, na lodowisku, rozgrywki w tenisa stołowego, wielokrotnie zajęcia, zabawy i gry sprawnościowe.

Oprócz systematycznych i programowych zajęć stałych dzieci i młodzież uczestniczą w różnych imprezach i uroczystościach okolicznościowych takich jak:
• Parafialny Festyn Rodzinny, impreza Caritas z okazji Dnia Dziecka, zajęcia edukacyjne podczas „Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki”;
• Spotkania w Ognisku z tytułu uroczystości rodzinnych i okolicznościowych z udziałem wychowanków, ich rodzin, przedstawicieli władz
samorządowych, instytucji, szkół, organizacji, także seniorów i wolontariuszy, a należą do nich: „Dzień Babci i Dziadka”, „Świętowanie Dnia Mamy i Taty”, „Światowy Dzień Seniora”, „Dzień Wolontariusza”, „Śniadanie Wielkanocne”, „Wieczerza Wigilijna”, „Wieczór kolęd”, Jasełka dla członków Parafialnego Klubu Seniora, pensjonariuszy Domu Pomocy „Samarytanin” i słuchaczy Toruńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Obchody 5-lecia, 10-lecia i 15-lecia działalności Ogniska Wychowawczego;
• Udział uczestników w miejskich i parafialnych wydarzeniach i uroczystościach patriotyczno-religijnych m.in.: Święto Miasta i Województwa, rocznica beatyfikacji i pobytu Jana Pawła II w Toruniu, odpust parafialny, hołd pomordowanym na Barbarce oraz dzieciom Szmalcówki, odwiedzanie grobów bliskich w Dzień Zaduszny;
• spotkania edukacyjne w placówce z funkcjonariuszami Toruńskiej Straży Miejskiej, Fundacją „Zielony Liść”,
• udział w konkursie „Bezpieczne wakacje” i uczestnictwo w kampanii „Październik – miesiąc wolny od uzależnień”, zakończonych konkursami i nagrodami.
• Na terenie Ogniska odbywają się praktyki zawodowe dla studentów toruńskich uczelni oraz staże zawodowe dla bezrobotnych we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy.
Grono pedagogiczne Ogniska Wychowawczego stanowią: pedagog szkolny, psychoterapeuta, dr nauk teologicznych z przygotowaniem pedagogicznym, pedagog pracy socjalnej, dyrektor placówki. Czynności opiekuńczo-wychowawcze i edukacyjne są wspierane przez wolontariuszy, m.in. słuchaczy Toruńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, stypendystów Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i absolwenta Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej.

W Ognisku działa Samorząd Wychowanków, który może przedstawiać wnioski i opinie w istotnych sprawach związanych z realizacją zadań placówki, a w szczególności dotyczących podstawowych praw wychowanków.
Finansowanie działalności Parafialnego Ogniska Wychowawczego odbywa się poprzez pozyskiwanie środków w drodze konkursów, ogłaszanych głównie przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Gminę Miasta Toruń, Województwo Kujawsko-Pomorskie czy Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Parafia p.w. Miłosierdzia Bożego i św. S. Faustyny udostępnia nieodpłatnie pomieszczenia i wyposażenie wszystkich sal, w których odbywają się zajęcia dla dzieci i młodzieży. Niekiedy placówka otrzymuje wsparcie od sponsorów. Refleksja podsumowująca.

W chwili obecnej spoglądamy na działalność Parafialnego Ogniska Wychowawczego z perspektywy 16 lat istnienia. Powstało ono przede wszystkim dzięki życzliwości Księdza Proboszcza Stanisława Majewskiego, w której wyrażał troskę o właściwe warunki życia i rozwoju młodego pokolenia parafian, a tym samym chęć niesienia pomocy rodzinom wymagającym wsparcia w dziedzinie świadomości opiekuńczej i wychowawczej wobec swoich dzieci. Była to inwestycja w konkretną pomoc przy wyrównywaniu ich szans
społecznych i edukacyjnych, chroniąca przed wykluczeniem społecznym.
Wspólnie, bo dzięki współdziałaniu różnych instytucji publicznych i niepublicznych oraz osób prywatnych udało się stworzyć młodym wychowankom warunki, w których doświadczają zaspokajania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych, wychowawczych, egzystencjalnych, mają szansę ujawniać i rozwijać swoje zdolności i zainteresowania, nabywają umiejętności systematycznego uczenia się i sprostania obowiązkom szkolnym, przyswajają właściwe umiejętności w kontaktach społecznych, niekiedy przezwyciężają swoje słabe strony i niedoskonałości. Parafialne Ognisko stało się miejscem, gdzie mogą godnie odpoczywać, bawić się i przygotować do obowiązków szkolnych. Drzwi Ogniska są zawsze szeroko otwarte dla wszystkich spośród dzieci i młodzież szkolnej, którzy chcą z rówieśnikami mądrze, twórczo, radośnie i aktywnie spędzać wolny czas. Są też otwarte dla ich rodzin, które szukają pomocy w sprawowaniu obowiązków, zadań i powinności rodzicielskich oraz w nabywaniu skutecznych oddziaływań opiekuńczych i wychowawczych niezbędnych w procesie wychowania i organizacji życia rodzinnego.

W tym miejscu pragnę serdecznie podziękować Księdzu Proboszczowi, Władzom miasta i województwa, Wychowawcom, Wolontariuszom, Osobom prywatnym, instytucjom i firmom, wszystkim Przyjaciołom placówki za bezinteresownie okazywaną pomoc duchową, merytoryczną, materialną, na rzecz sprawnego funkcjonowania Ogniska. Bóg zapłać za budujące słowa, modlitwę i wszelką okazaną życzliwość.

Hanna KosińskaPani Haniu, dziękujemy !

Dyrektor Hanna           Parafialne Ognisko Wychowawcze działające od ponad 20 lat przy naszym Sanktuarium to pierwsza wspólnota zinstytucjonalizowana wyrażająca na zewnątrz Boże Miłosierdzie. To kilkuset wychowanków, którzy zaznali ciepła, pokoju, wsparcia duchowego, intelektualnego i materialnego od wychowawców reprezentujących naszą Parafię. Założycielem i Dyrektorem tej wspaniałej jednostki wychowawczej jest   Pani Hanna Kosińska, zasłużona parafianka na różnych płaszczyznach życia duszpasterskiego, wychowawczego oraz charytatywnego.

            Po wcześniejszych uzgodnieniach z Generalną Przełożoną Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, Paulą Kowalczyk, obowiązki Dyrektora Ogniska przejmie od 1 października b. r. nasza Siostra Przełożona Mateusza Lis.

            Pani Hani dziękujemy za założenie Ogniska i jego sumienne prowadzenie, uzewnętrznione licznym inicjatywami i programami. To benedyktyńska praca, np. pisanie i rozliczanie licznych projektów, aby dać wychowankom jak najwięcej satysfakcji.

            Za to wszystko pragniemy Pani Dyrektor podziękować na spotkaniu w Ognisku  w poniedziałek 1 października o godz. 15.30 i podczas Uroczystej Mszy świętej odpustowej w piątek 5 października o godz. 15.00. Siostrze Mateuszy życzymy kontynuacji dzieła Pani Hani i błogosławieństwa Bożego.

            Wszystkich wychowanków i osoby związane z Ogniskiem zapraszamy na w/w uroczystości.

                                   Wdzięczny Proboszcz wraz ze współpracownikami

.